Français

Adunarea parohiala
Prima pagina >> Organizare
 

Din Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane

Art. 54 - (1) Parohia are ca organism deliberativ Adunarea parohială. (2) Adunarea parohială este compusă din credinciosii majori ai parohiei, bărbati si femei, care mărturisesc prin credinta, faptele si tinuta lor morală, atasamentul fată de Biserica Ortodoxă, de învătătura ei de credintă si de institutiile ei. (3) Presedintele Adunării parohiale este preotul paroh, iar în lipsa acestuia, preotul delegat de protopop dintre slujitorii parohiei sau de la o altă parohie învecinată. În cazul în care la Adunarea parohială ia parte si protopopul sau un preot delegat de către Centrul eparhial, acesta prezidează sedinta. (4) Preotii si diaconii slujitori activi ai unei parohii, precum si preotii pensionari care au domiciliul stabil pe teritoriul parohiei respective sunt membri de drept ai Adunării parohiale.
Art. 55 - (1) Adunarea parohială exercită următoarele atributii: a) alege membrii Consiliului parohial si pe cei ai Comitetului parohial; b) aprobă raportul de activitate al Consiliului parohial; c) aprobă raportul de activitate al Comitetului parohial; d) aprobă bugetul anual al parohiei; e) ia hotărâri cu privire la zidirea, repararea, restaurarea si întretinerea bisericii, a casei parohiale si a altor clădiri ale parohiei; f) hotărăste înfiintarea de fonduri cu scop bisericesc, cultural sau social-filantropic si stabileste normele pentru completarea resurselor financiare necesare parohiei; g) la propunerea Consiliului parohial fixează cuantumul contributiilor benevole de cult, potrivit nevoilor parohiei; h) examinează si completează raportul anual despre mersul tuturor activitătilor parohiei; i) aprobă anual contul de executie si bilantul financiar-contabil al parohiei; j) face propuneri spre aprobarea Consiliului eparhial, cu privire la transmiterea cu orice titlu a folosintei sau proprietătii asupra bunurilor imobile parohiale (vânzare, cumpărare, închiriere, schimb etc.), precum si asupra grevării cu sarcini sau afectării de servituti a bunurilor parohiale, cu exceptia bunurilor sacre, care nu pot fi înstrăinate; k) aprobă măsuri pentru administrarea proprietătilor mobile si imobile ale parohiei, supraveghind buna întretinere a edificiilor bisericesti, culturale, social-filantropice si fundationale; (2) Hotărârile Adunării parohiale cu privire la atributiile mentionate la alin. (1) lit. d), e), i) si j) devin valabile numai după verificarea si aprobarea lor de către Consiliul eparhial.
Art. 56 - (1) Adunarea parohială se întruneste în sedintă ordinară o dată pe an, si anume în primul trimestru al anului, iar în sedinte extraordinare, ori de câte ori este nevoie. (2) Adunarea parohială este convocată de presedinte, cu cel putin o săptămână înainte de data fixată pentru întrunire, înstiin- tând despre aceasta pe protopop. În caz de neputintă sau reavointă a parohului, Adunarea parohială este convocată si prezidată de protopop, din încredintarea chiriarhului. (3) Convocarea va cuprinde locul, data si ora Adunării parohiale, precum si problemele ce se vor discuta, va fi citită de preotul paroh în biserică, îndată după terminarea Sfintei Liturghii si va fi afisată la usa bisericii.
Art. 57 - (1) Adunarea parohială este valabil constituită în prezenta preotului paroh sau a preotului delegat de către Centrul eparhial si a cel putin o zecime din totalul membrilor înscrisi în lista membrilor Adunării parohiale. (2) Dacă la data fixată pentru Adunarea parohială nu se întrune ste numărul necesar de membri, Adunarea parohială are loc, fără vreo altă convocare, în duminica următoare, în acelasi loc si la aceeasi oră, când aceasta este valabil constituită cu numărul de membri prezenti, dintre care nu pot lipsi două treimi dintre membrii Consiliului parohial.
Art. 58 - (1) Adunarea parohială ia hotărâri valabile cu votul a jumătate plus unu dintre membrii prezenti. (2) Lucrările si hotărârile Adunării parohiale se consemnează într-un registru de procese-verbale ale sedintelor acesteia. (3) Împotriva hotărârilor Adunării parohiale se pot face contestatii la Permanenta Consiliului eparhial numai de către membrii Adunării parohiale înscrisi în listă si prezenti la sedinta Adunării parohiale care a adoptat hotărârea contestată. (4) Contestatiile se depun în termen de 14 zile lucrătoare de la data sedintei, la protopopiat, care le va înregistra si înainta, odată cu avizul acestuia, Permanentei Consiliului eparhial.

Din Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane

 
 
Copyright Parohia Reims