Français

Consiliul parohial
Prima pagina >> Organizare
 





Din Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane

Art. 59 - (1) Consiliul Parohial este organismul executiv al Adunării parohiale. Adunarea parohială este cea care alege din sânul ei pe membrii Consiliului parohial – în număr de 7, 9 sau 12 membri – în funcție de categoria parohiei, precum si 2-4 membri supleanți. (2) Membrii Consiliului parohial si supleantii, persoane majore, se aleg pe termen de 4 ani, activează benevol si pot fi realesi. (3) Membrii aceleiasi familii, precum si rudeniile spirituale (nasii si finii) nu pot fi în acelasi timp membri ai Consiliului parohial. (4) Sunt membri de drept în Consiliul parohial, cu vot deliberativ, preotul paroh ca presedinte, ceilalti preoti si diaconi slujitori activi ai parohiei, precum si primul cântăret (cantor, dascăl) al bisericii parohiale.
Art. 60 - Pentru activitate potrivnică Bisericii, membrii Consiliului parohial pot fi revocati de Permanenta Consiliului eparhial, la cererea motivată a parohului, avizată de protopop, sau în urma constatării de către autoritatea superioară bisericească. Membrii revocati nu pot fi realesi timp de 5 ani în Consiliul parohial.
Art. 61 - (1) În afara atributiilor prevăzute la art. 55, lit. a), b), c), d), e), i) si j), Consiliul parohial exercită toate atributiile Adunării parohiale, când aceasta nu este întrunită, precum si următoarele atributii: a) desemnează dintre membrii Adunării parohiale un delegat pentru alegerea membrilor mireni ai Adunării eparhiale din circumscriptia respectivă; b) întocmeste bugetul parohial si urmăreste modul de chivernisire al acestuia; c) întocmeste raportul privind contul de executie si bilantul financiar-contabil al parohiei; d) elaborează raportul anual privind activitatea Consiliului parohial, pe care îl prezintă spre aprobare Adunării parohiale; e) desemnează 2 cenzori pentru controlul financiar al Comitetului parohial; f) primeste si verifică justificarea financiară anuală a gestiunii Comitetului parohial; g) aprobă propunerile preotului paroh privind înzestrarea bisericii cu vesminte, icoane, obiecte si cărti de cult, cele necesare pentru serviciul religios si a institutiilor parohiale (culturale, sociale, fundationale), precum si alocarea fondurilor corespunzătoare; h) veghează ca aprovizionarea pangarului parohiei cu lumânări, calendare, obiecte si cărti de cult, precum si tipărituri de zidire duhovnicească, să se facă numai de la Centrul eparhial, pentru sustinerea activitătilor misionare ale eparhiei respective; i) unde sunt mai multi slujitori ai altarului, încredintează, cu proces-verbal, pangarul unui alt slujitor decât parohul, cu asumarea întregii răspunderi materiale si gestionare de către acesta. (2) Hotărârile în legătură cu prevederile de la alin. (1), lit. a), e) si i) ale prezentului articol se comunică protopopului, pentru aprobare.
Art. 62 - (1) Consiliul Parohial se întruneste lunar sau cel putin o dată pe trimestru. (2) Convocarea o face preotul paroh, cu minimum o săptămână înainte de data întrunirii, cu prezentarea problemelor ce se află pe ordinea de zi. (3) Consiliul parohial este legal constituit cu prezenta a trei pătrimi dintre membrii săi si ia hotărâri valabile cu votul a două treimi dintre membrii prezenti. (4) Lucrările si hotărârile Consiliului parohial se consemnează într-un registru de procese-verbale ale sedintelor Consiliului parohial. (5) Hotărârile Consiliului parohial sunt valabile pentru toti credinciosii parohiei. (6) Eventualele contestatii împotriva hotărârilor Consiliului parohial se pot face în cel mult 14 zile la protopop, care este dator să le înainteze, cu avizul său, Permanentei Consiliului eparhial, în termen de cel mult 5 zile.
Art. 63 - Consiliul parohial deleagă unul sau 2 membri care, în calitate de epitropi, sprijină parohul în administrarea corectă si eficientă a bunurilor parohiale. Numele epitropilor se comunică protopopiatului pentru aprobare într-o sedintă de lucru a acestuia.

Din Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane

 
 
Copyright Parohia Reims